به روز رسانی قیمت زعفران : امروز 27 تیر سال 1403 چهارشنبه ساعت : 9:54

نوع محصول تعدادقیمت (تومان) تعدادقیمت (تومان) تعدادقیمت (تومان)
زعفران نیم گرمی تک فروشی -استند 30 عددی -12عددی-
زعفران یک گرمی تک فروشی -استند 20 عددی -12عددی-
زعفران دو گرمی تک فروشی -استند 20 عددی -12عددی-
زعفران نیم مثقالی تک فروشی-استند 20 عددی -12عددی-
زعفران چهار گرمی تک فروشی -استند 20 عددی -12عددی-
زعفران یک مثقالی تک فروشی-استند 20 عددی -12عددی-

وزن محصول تعدادقیمت (تومان) تعدادقیمت (تومان) تعدادقیمت (تومان)
زعفران نیم گرمیتک فروشی92,500استند 20 عددی86,50012عددی88,500
زعفران یک گرمیتک فروشی183,000استند 20 عددی172,50012عددی175,500
زعفران دو گرمیتک فروشی355,000استند 20 عددی335,00012عددی340,000
زعفران نیم مثقالیتک فروشی375,000استند 20 عددی350,00012عددی355,000
زعفران چهار گرمیتک فروشی700,000استند 20 عددی665,00012عددی670,000
زعفران یک مثقالیتک فروشی730,000استند 20 عددی690,00012عددی695,000
نوع محصول تعدادقیمت (تومان)تعدادقیمت (تومان)تعدادقیمت (تومان)
زعفران نیم گرمیتک فروشی97,000استند 30 عددی90,50012عددی92,500
زعفران یک گرمیتک فروشی192,000استند 20 عددی177,50012عددی181,000
زعفران دو گرمیتک فروشی370,000استند 20 عددی350,00012عددی355,000
زعفران نیم مثقالیتک فروشی390,000استند 20 عددی365,00012عددی370,000
زعفران چهار گرمیتک فروشی735,000استند 20 عددی710,00012عددی715,000
زعفران یک مثقالیتک فروشی760,000استند 20 عددی720,00012عددی725,000
قیمت روز بورس زعفران